biuro@delfin-sport.pl
+48 605 370 228

Regulamin

Regulamin Szkółki Pływackiej "DELFIN sport and fun"

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Szkółki Pływackiej DELFIN. 

2. Zajęcia w Szkółce prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska.

3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość oraz przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.

4. Głównym źródłem komunikacji Szkółki Pływackiej DELFIN z klientem jest telefon i SMS.

5. Uczestnik zostaje przyjęty do Szkółki po podpisaniu Oświadczenia przez uczestnika/rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu zajęć.

6. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.

7. Cały kurs obejmuje 10 miesięcy (od września do czerwca), podzielony jest na 4 edycje po 10 zajęć.

8. Opłata, zgodna z cennikiem na stronie internetowej www.delfin-sport.pl, uiszczana jest w czterech ratach (na początku każdej edycji) zgodnie z harmonogramem zajęć.

9. Harmonogram zajęć podany jest na stronie www.delfin-sport.pl.

10. Opłaty za poszczególne edycje są stałe niezależnie od faktycznej liczby obecności dziecka na zajęciach.

11. W grupach dziecięcych pojedyncze nieobecności na zajęciach można odrobić w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Szkółką Pływacką DELFIN możliwości odrobienia.

12. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków jak w grupie docelowej.

13. Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach. 

14. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Szkółkę Pływacką DELFIN, smsem lub telefonicznie.

15. Rezygnacja z zajęć może być dokonana w każdej chwili przed rozpoczęciem kolejnej edycji. 

16. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona opłata nie jest zwracana.

17. Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zapewnia Organizator.

18. Uczestnik zajęć jest zobowiązani posiadać odpowiedni strój kąpielowy. 

19. Uczestnik zajęć bezwzględnie ma obowiązek zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią w trakcie zajęć. 

20. Uczestnik zajęć jest zobligowany rozumieć podstawowe polecenia celem współpracy z instruktorem w bezpiecznym ich wykonaniu.

21. Uczestnik zajęć nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zajęć grupowych.

22. Za wszelkie zdarzenia związane z niedopełnieniem przez uczestnika wyżej wymienionych warunków odpowiedzialność ponosi uczestnik lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich.

23. Instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu, życiu innych uczestników.

24. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. 

25. Zajęcia indywidualne:

a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami

b. o nieobecności informujemy najpóźniej 24 godziny przed zajęciami bez kosztów finansowych

c. poinformowanie o nieobecności później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, ale przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć, wiąże się z opłatą za te zajęcia w wysokości 50% opłaty

d. poinformowanie o nieobecności po rozpoczęciu planowej lekcji lub nie poinformowanie o nieobecności wcale skutkuje obowiązkiem uiszczenia 100% opłaty za zajęcia.

26. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej www.delfin-sport.pl 

"J&J" SportCenter
ul. Winnicka 40, Kraków

Jakub Dasiewicz - 605 370 228 Szkółka Pływacka
Sebastian Klim - 507 435 800 Bobasy, Szkoły

Partner:

© COPYRIGHT 2021 - DELFIN

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram